Tag Archives: NWWI

NWWI

NWWI

NWWI staat voor het Nederlands Woning Waarde Instituut. Taxatierapporten die aangesloten woningtaxateurs opmaken, worden door het NWWI gevalideerd; het NWWI houdt toezicht op de uniformiteit van opgestelde taxaties en of deze voldoen aan de richtlijnen. Consumenten, geldverstrekkers en intermediairs verkrijgen op die manier een duidelijke, betrouwbare en objectieve woningtaxatie die duidelijk inzicht verschaft in de manier waarop de taxatiewaarde is bepaald.

Er worden hoge eisen gesteld aan de inmiddels meer dan 4000 taxateurs die zich aangesloten hebben bij het NWWI, met de bedoeling hen in een goed daglicht te stellen en fraude tegen te gaan. Woningtaxaties gekeurd door het NWWI worden dan ook beschouwd als betrouwbaar, deskundig en transparant opgemaakt.

Pas in 2009 is het NWWI opgericht, door twee brancheverenigingen, de NVM en VBO makelaar. Het is een onafhankelijke stichting. Taxatierapporten met het NWWI keurmerk worden door alle Nederlandse geldverstrekkers geaccepteerd. Voor financieringen met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zowel als financieringen zonder NHG wordt een door het NWWI gevalideerd rapport het door verscheidene geldverstrekkers zelfs verplicht gesteld.

Het NWWI wordt geaccepteerd en gewaardeerd door allerlei instanties, zoals de overheid, de brancheorganisaties, het WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) en de OvFD (Organisatie van Financiële Dienstverleners) geaccepteerd Het WEW is de uitvoerende instantie van de Nationale Hypotheek Garantie.

Verschil?

Op onderstaande punten maakt het NWWI een duidelijk verschil met commerciële taxatiebureaus en validatiebureaus:

• Het NWWI is een stichting, dus heeft geen winstoogmerk.
• Geldverstrekkers worden vooraf een opgegeven gewenste waarde verstrekt.
• De NWWI bijdrage ad € 60,00 excl. BTW is een duidelijk vastgesteld bedrag.
• NWWI taxateurs wordt een eigen taxatiesoftwarepakket, ‘TaxRap’ verstrekt, andere taxatiesoftware kan gekoppeld worden aan het NWWI systeem.
•. Er worden geen prijsafspraken gemaakt.
• Taxateurs krijgen geen opdrachten toegewezen.
• Het NWWI is een belangrijke speler in het voorkomen van fraudepleging in taxattierapporten
• Belangrijk doel van het NWWI is het imago en de positie van taxateurs te verbeteren.

Keurmerk

Het NWWI staat garant voor objectieve taxaties van uitstekende kwaliteit. De aangesloten taxateurs werken alle op uniforme wijze en kunnen het NWWI taxatiesoftwarepakket benutten.
Binnen het NWWI worden taxatierapporten gevalideerd door goed opgeleiden en ervaren taxateurs. Aanmelding bij het NWWI vindt dan ook plaats op basis van strenge eisen.
Taxaties en taxateurs worden voortdurend gecontroleerd, waardoor het NWWI keurmerk garant staat voor kwaliteit.

Eisen

Taxateurs die zich aanmelden bij het NWWI moeten gecertificeerd zijn door een kwaliteitsregister: het VastgoedCert of CSVM en lid zijn van een brancheorganisatie, zoals de NVM, VBO makelaar, VastgoedProf of NVR (Nederlandse Vereniging van Rentmeesters).
Als aanvulling daarop:

•.gaat een taxateur met het NWWI een persoonlijke relatie aan en moeten de aansluitingsvoorwaarden geaccepteerd worden en de overeenkomst ondertekend zijn.
• moet een taxateur een geldige beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij een erkende verzekeraar afgesloten hebben.
• moet een taxateur een onafhankelijke en objectieve taxatie plegen; een taxateur mag dus op geen enkele manier betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de transactie.

NWWI taxatie

Het werkgebied van een NWWI taxateur is duidelijk vastgesteld. Bij het NWWI wordt aangegeven om welke woning het gaat. Elke woning is gekoppeld aan een aantal modelwaarden, ontstaan uit een vergelijking met andere woningen.
Het door de taxateur opgemaakte taxatierapport wordt gemaakt aan de hand van zijn eigen onderzoek en plaatselijke kennis. Afwijkingen tussen de modelwaarden en de eigen taxatiewaarde dienen altijd toegelicht te worden. Minstens zes referentie objecten worden daarbij gevoegd.
Na controle door het NWWI krijgt de taxateur een code met een digitale handtekening ofwel een voorstel tot verbetering. Is het taxatierapport accoord bevonden door het NWWI dan wordt het in centrale databank geregistreerd en is het in te zien door alle betrokken partijen.