Category Archives: NHG

Vereniging Eigen huis

Vereniging Eigen Huis

De Vereniging Eigen Huis is een Nederlandse vereniging die opkomt voor de belangen van particulieren die in bezit zijn of willen komen van een eigen huis.

Nadat de oliecrisis in 1973 een economische crisis veroorzaakte, werd de vereniging in 1974 opgericht. De prijzen van woningen waren dusdanig gezakt dat de marktwaarde van veel woningen lager geworden was dan de hypotheek en de hypotheekrente was dusdanig gestegen dat huiseigenaren onder zeer grote druk kwamen te staan. De vereniging bood een klopboor tegen een kortingsprijs aan haar leden, maar dit soort acties werden al gauw steeds serieuzer. Onderzoek wees uit dat nieuwbouwhuizen in die tijd gemiddeld wel 24 gebreken vertoonden. Ook richtte de vereniging zich op notarissen en financiers en ageerde al gauw tegen bijvoorbeeld het huurwaardeforfait en de onroerendezaakbelasting, die men beide ziet als een middel van de overheid om geld van burgers op te steken zonder enige tegenprestatie.

Inmiddels heeft zij een ledenaantal van haast 700.000. Er is geen sprake van enig winstoogmerk.

Activiteiten

De Vereniging Eigen Huis ontplooit onderstaande activiteiten:
• Leden informeren, begeleiden en adviseren bij verkrijging, bezit, beheer en onderhoud van de eigen woning
• Dienstverlening op divers gebied, ook collectief, bijv. op het terrein van hypotheekadvies, verzekeringsadvies en bouwkundige keuringen
• Contact onderhouden met overheid en diverse instellingen voor zover van toepassing voor haar doelenverwezenlijking
• Bevordering van inspraak in het opzetten en verwezenlijken van bouwplannen, liefst ook bij de ruimtelijke ordening
• Deelname in rechtspersonen en vennootschappen en samenwerking met derde partijen

Lidmaatschap

Lidmaatschap van de vereniging biedt u de onderstaande voordelen:
• Bij het Informatie- & Adviescentrum kunt u op elke werkdag terecht voor gratis telefonisch advies op bouwkundig, financieel of juridisch gebied.
• Via de website kunt u alles lezen over bijvoorbeeld het koopcontract, rechten en plichten en eigendomsoverdracht: een bron van op uw situatie toegespitste informatie. Ook kunt u gebruik maken van allerlei modules, waaronder rekenmodules.
• Betrouwbare en onafhankelijke dienstverlening met betrekking tot bouwkundige keuringen, juridische steun en hypotheekadvies met de ‘Eigen Huis Hypotheekservice’.
• Het maandblad, de maandelijkse digitale nieuwsbrief en de website vormen samen een rijke bron aan up-to-date informatie over ontwikkelingen op de woningmarkt, belastingen, wetgeving, etc.
• Ledenvoordeel bestaat uit 15% korting op de verzekeringsmaatschappij FBTO en kortingen op het aanschaffen en onderhoud van een cv ketel bij Feenstra Warmte Totaalzorg. Er zijn ook diverse ledenacties waar u uw voordeel mee kunt doen. Vereniging Eigen Huis komt op voor uw belangen, zonder winstbejag.

Taxatieservice

U kunt uw huis via Eigen Huis Taxatieservice voordelig laten taxeren. Via de website vraagt u een taxatieopdracht aan bij de uitvoerder: de Nationale Taxatie Service (NTS).

U betaalt onafhankelijk van de taxatiewaarde € 320,00 incl. BTW en excl. Verschotten en misschien bijkomende kadasterkosten of toeslag in verband met de NWWI validatie of aftrek in geval een rapport wordt gebruikt voor een overdrachtsbeslissing. De NWWI is een onafhankelijke stichting, dé website voor het aanvragen van taxaties van woningen en hét keurmerk voor taxaties van woningen.

Hebt u als lid van de vereniging na 1 januari 2009 een taxatie laten uitvoeren via de vereniging, dan krijgt u in het vervolg elk jaar automatisch een geïndexeerde waarde van uw woning digitaal toegestuurd. De indexcijfers zijn gebaseerd op die van het Nederlands Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken (NBWO), die de ontwikkeling in de regio van de woning weergeeft.

Informatie

Maandelijks komt het ledenblad ‘Eigen Huis Magazine’ uit in een oplage van 700.000 exemplaren. Daarnaast wordt allerlei drukwerk uitgegeven met informatie. De vereniging heeft een gedegen website en de leden ontvangen een elektronische nieuwsbrief.

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

Deze term, afgekort met NHG, staat voor de garantie die iemand kan ontvangen als diegene in Nederland een lening afsluit voor de koop of verbouwing van een woning. Het NHG noemt zichzelf het referentiepunt voor veilig en verantwoord financieren van de eigen woning.

Sluit u een hypothecaire lening af dan kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staan voor die lening. Wil de geldnemer de Nationale Hypotheek Garantie, dan wordt daarvoor een borgtochtprovisie in rekening gebracht voor een eenmalig bedrag van 0,55%. Het fonds staat dan garant voor de betaling aan de geldgever wanneer de geldnemer niet meer in staat is de lening terug te betalen. Dat houdt niet in dat de geldnemer niet meer aansprakelijk is voor de terugbetaling, maar dat de Stichting nu de nieuwe schuldeiser is.

Voordeel

De geldnemer is wel gebaat bij het betalen van de borgtochtprovisie en het afsluiten van een NHG: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant staat voor de lening, waardoor de geldgever gegarandeerd zijn verstrekte lening voor de volle 100% afbetaald krijgt. Voor de Stichting staan vervolgens twee instanties garant: Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) plus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waardoor enig risico verwaarloosbaar wordt. Een geldgever geeft derhalve bij het afsluiten van een NHG een behoorlijke korting op de hypotheekrente van 0,3 tot 0,6 procentpunt.

Kwijtschelding

De Stichting kan de schuld kwijtschelden in geval van onderstaande redenen van ‘verplichte verkoop’ met een restschuld, als de geldnemer het verlies heeft kunnen beperken:
• arbeidsongeschiktheid
• werkloosheid
• echtscheiding
• overlijden van de partner

NHG Normen

Volgens de normen van de NHG kunt u een hypotheek afsluiten met een maximaal bedrag van € 350.000. Wilt u een hoger hypotheekbedrag, dan gaat dat bovenliggende deel van de lening vallen onder het hogere tarief. Wilt u een tweede hypotheek afsluiten of geld bijlenen dan is een NHG ook mogelijk, mits het geld wel wordt gebruikt voor ‘kwaliteitsverbetering’, zoals aankoop van de grond, erfpacht of voor een verbouwing. Een consumptief krediet krijgt u dus met een NHG niet. De kostengrens van €350.000 geldt voor kwaliteitsverbetering niet, maar alleen in geval een woning aangekocht wordt.

Op basis van een vast percentage voor bijkomende kosten bepaalt het NHG de maximale koopsom. Men rekent met 12% voor een bestaande woning en 8% voor een nieuwbouwwoning. Bij de maximale kostengrens van € 350.000 wordt de maximale koopsom van een woning dus € 312.500.

Het maximaal te lenen hypotheekbedrag is tevens afhankelijk van het inkomen van de hypotheekaanvrager en de waarde van het onderpand. De NHG hanteert redelijk strenge normen. Ziet men af van het NHG dan kan men bij een geldgever haast altijd een hogere lening krijgen, echter wel tegen een hoger rentepercentage.

Sneltoets

Via de website nhg.nl kunt u gebruik maken van de sneltoets. Het is een financiële, vereenvoudigde toets voor de NHG die u helpt een berekening te maken van de indicatie van het maximaal verkrijgbare hypotheekbedrag.
Koopt u een woning dan moet u rekenen houden met de maximale verkrijgingskosten ad € 350.000 én het maximaal te lenen bedrag ad € 350.000. In geval van verkrijging van een bestaande woning wordt door de NHG rekening gehouden met 12% bijkomende kosten, wat inhoudt dat de taxatiewaarde of de koopsom het bedrag van € 312.500 niet mag overschrijden. In geval van verkrijging van een nieuwbouwwoning ligt dat percentage op 8% en bedraagt de koopsom of aanneemsom € 324.074,07.