Monthly Archives: April 2015

NHG

Nationale Hypotheek Garantie

Deze term, afgekort met NHG, staat voor de garantie die iemand kan ontvangen als diegene in Nederland een lening afsluit voor de koop of verbouwing van een woning. Het NHG noemt zichzelf het referentiepunt voor veilig en verantwoord financieren van de eigen woning.

Sluit u een hypothecaire lening af dan kan de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staan voor die lening. Wil de geldnemer de Nationale Hypotheek Garantie, dan wordt daarvoor een borgtochtprovisie in rekening gebracht voor een eenmalig bedrag van 0,55%. Het fonds staat dan garant voor de betaling aan de geldgever wanneer de geldnemer niet meer in staat is de lening terug te betalen. Dat houdt niet in dat de geldnemer niet meer aansprakelijk is voor de terugbetaling, maar dat de Stichting nu de nieuwe schuldeiser is.

Voordeel

De geldnemer is wel gebaat bij het betalen van de borgtochtprovisie en het afsluiten van een NHG: de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat garant staat voor de lening, waardoor de geldgever gegarandeerd zijn verstrekte lening voor de volle 100% afbetaald krijgt. Voor de Stichting staan vervolgens twee instanties garant: Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) plus de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), waardoor enig risico verwaarloosbaar wordt. Een geldgever geeft derhalve bij het afsluiten van een NHG een behoorlijke korting op de hypotheekrente van 0,3 tot 0,6 procentpunt.

Kwijtschelding

De Stichting kan de schuld kwijtschelden in geval van onderstaande redenen van ‘verplichte verkoop’ met een restschuld, als de geldnemer het verlies heeft kunnen beperken:
• arbeidsongeschiktheid
• werkloosheid
• echtscheiding
• overlijden van de partner

NHG Normen

Volgens de normen van de NHG kunt u een hypotheek afsluiten met een maximaal bedrag van € 350.000. Wilt u een hoger hypotheekbedrag, dan gaat dat bovenliggende deel van de lening vallen onder het hogere tarief. Wilt u een tweede hypotheek afsluiten of geld bijlenen dan is een NHG ook mogelijk, mits het geld wel wordt gebruikt voor ‘kwaliteitsverbetering’, zoals aankoop van de grond, erfpacht of voor een verbouwing. Een consumptief krediet krijgt u dus met een NHG niet. De kostengrens van €350.000 geldt voor kwaliteitsverbetering niet, maar alleen in geval een woning aangekocht wordt.

Op basis van een vast percentage voor bijkomende kosten bepaalt het NHG de maximale koopsom. Men rekent met 12% voor een bestaande woning en 8% voor een nieuwbouwwoning. Bij de maximale kostengrens van € 350.000 wordt de maximale koopsom van een woning dus € 312.500.

Het maximaal te lenen hypotheekbedrag is tevens afhankelijk van het inkomen van de hypotheekaanvrager en de waarde van het onderpand. De NHG hanteert redelijk strenge normen. Ziet men af van het NHG dan kan men bij een geldgever haast altijd een hogere lening krijgen, echter wel tegen een hoger rentepercentage.

Sneltoets

Via de website nhg.nl kunt u gebruik maken van de sneltoets. Het is een financiële, vereenvoudigde toets voor de NHG die u helpt een berekening te maken van de indicatie van het maximaal verkrijgbare hypotheekbedrag.
Koopt u een woning dan moet u rekenen houden met de maximale verkrijgingskosten ad € 350.000 én het maximaal te lenen bedrag ad € 350.000. In geval van verkrijging van een bestaande woning wordt door de NHG rekening gehouden met 12% bijkomende kosten, wat inhoudt dat de taxatiewaarde of de koopsom het bedrag van € 312.500 niet mag overschrijden. In geval van verkrijging van een nieuwbouwwoning ligt dat percentage op 8% en bedraagt de koopsom of aanneemsom € 324.074,07.